calendar_grid

May 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • Sri Maha Saraswathi Archana
 • Sri Ayyappa Swamy Archana
2
 • * NO Priest Services - Temple Closed
3
 • Sri Lakshmi Narayana Archana
 • Sri Lalitha Sahasra Naama Parayanam & Sri Maha Durga Archana
4
 • Sri Radha Krishna Archana
 • Sri Vishnu Sahasra Naama Parayanam & Sri Venkateshwara Swamy Archana
5
 • Sri Maha Ganapathi Abhisekham
 • RASOI
6
 • Sri Shiva Parvathi Archana
 • Shiva Rudrabhishekam
7
 • Sri Subrahamanya Swamy Archana
 • Sri Ram Parivaar Archana
8
 • Sri Maha Saraswathi Archana
 • Sri Ayyappa Swamy Archana
9
 • * NO Priest Services - Temple Closed
10
 • Sri Lakshmi Narayana Archana
 • Sri Lalitha Sahasra Naama Parayanam & Sri Maha Durga Archana
11
 • Sri Radha Krishna Archana
 • Sri Vishnu Sahasra Naama Parayanam & Sri Venkateshwara Swamy Archana
12
 • Sri Maha Ganapathi Abhisekham
 • RASOI
13
 • Sri Shiva Parvathi Archana
 • Shiva Rudrabhishekam
14
 • 1st Maha Kumbhabhishekam ‚Äď Maha Samprokshanam Celebrations
15
 • 1st Maha Kumbhabhishekam ‚Äď Maha Samprokshanam Celebrations
16
 • 1st Maha Kumbhabhishekam ‚Äď Maha Samprokshanam Celebrations
17
 • 1st Maha Kumbhabhishekam ‚Äď Maha Samprokshanam Celebrations
18
 • 1st Maha Kumbhabhishekam ‚Äď Maha Samprokshanam Celebrations
19
 • 1st Maha Kumbhabhishekam ‚Äď Maha Samprokshanam Celebrations
20
 • 1st Maha Kumbhabhishekam ‚Äď Maha Samprokshanam Celebrations
21
 • Sri Subrahamanya Swamy Archana
 • Sri Ram Parivaar Archana
22
 • Sri Maha Saraswathi Archana
 • Sri Ayyappa Swamy Archana
23
 • * NO Priest Services - Temple Closed
24
 • Sri Lakshmi Narayana Archana
 • Sri Lalitha Sahasra Naama Parayanam & Sri Maha Durga Archana
25
 • Sri Radha Krishna Archana
 • Sri Vishnu Sahasra Naama Parayanam & Sri Venkateshwara Swamy Archana
26
 • Sri Maha Ganapathi Abhisekham
 • RASOI
27
 • Sri Shiva Parvathi Archana
 • Shiva Rudrabhishekam
28
 • Sri Subrahamanya Swamy Archana
 • Sri Ram Parivaar Archana
29
 • Sri Maha Saraswathi Archana
 • Sri Ayyappa Swamy Archana
30
 • * NO Priest Services - Temple Closed
31
 • Sri Lakshmi Narayana Archana
 • Sri Lalitha Sahasra Naama Parayanam & Sri Maha Durga Archana