calendar_grid

May 2023

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • Shiva Rudrabhishekam
2
 • Sri Ram Parivaar Archana
3
 • Sri Ayyappa Swamy Archana
4
 • * NO Priest Services - Temple Closed
 • Bhajans
5
 • Sri Lalitha Sahasra Naama Parayanam & Sri Maha Durga Archana
6
 • Sri Vishnu Sahasra Naama Parayanam & Sri Venkateshwara Swamy Archana
7
 • Sri Maha Ganapathi Abhisekham
 • RASOI
8
 • Sri Shiva Parvathi Archana
 • Shiva Rudrabhishekam
9
 • Sri Ram Parivaar Archana
10
 • Sri Ayyappa Swamy Archana
11
 • * NO Priest Services - Temple Closed
12
 • Sri Lalitha Sahasra Naama Parayanam & Sri Maha Durga Archana
13
 • Sri Vishnu Sahasra Naama Parayanam & Sri Venkateshwara Swamy Archana
14
 • Sri Maha Ganapathi Abhisekham
15
 • Sri Shiva Parvathi Archana
 • Shiva Rudrabhishekam
16
 • Sri Subrahamanya Swamy Archana
 • Sri Ram Parivaar Archana
17
 • Sri Maha Saraswathi Archana
 • Sri Ayyappa Swamy Archana
18
 • * NO Priest Services - Temple Closed
19
 • Sri Lakshmi Narayana Archana
 • Sri Lalitha Sahasra Naama Parayanam & Sri Maha Durga Archana
20
 • Sri Subrhamanya Swamy Abhishekam
 • Sri Vishnu Sahasra Naama Parayanam & Sri Venkateshwara Swamy Archana
21
 • Sri Maha Ganapathi Abhisekham
 • RASOI
22
 • Sri Shiva Parvathi Archana
 • Shiva Rudrabhishekam
23
 • Sri Subrahamanya Swamy Archana
 • Sri Ram Parivaar Archana
24
 • Sri Maha Saraswathi Archana
 • Sri Ayyappa Swamy Archana
25
 • * NO Priest Services - Temple Closed
26
 • Sri Lakshmi Narayana Archana
 • Sri Lalitha Sahasra Naama Parayanam & Sri Maha Durga Archana
27
 • Sri Radha Krishna Archana
 • Sri Vishnu Sahasra Naama Parayanam & Sri Venkateshwara Swamy Archana
28
 • Sri Maha Ganapathi Abhisekham
29
 • Sri Shiva Parvathi Archana
 • Shiva Rudrabhishekam
30
 • Sri Subrahamanya Swamy Archana
 • Sri Ram Parivaar Archana
31
 • Sri Maha Saraswathi Archana
 • Sri Ayyappa Swamy Archana