calendar_grid

December 2023

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • Sri Lakshmi Narayana Archana
 • Sri Lalitha Sahasra Naama Parayanam & Sri Maha Durga Archana
2
 • Sri Radha Krishna Archana
 • Sri Vishnu Sahasra Naama Parayanam & Sri Venkateshwara Swamy Archana
3
 • Sri Maha Ganapathi Abhisekham
 • RASOI
4
 • Sri Shiva Parvathi Archana
 • Shiva Rudrabhishekam
5
 • Sri Subrahamanya Swamy Archana
 • Sri Ram Parivaar Archana
6
 • Sri Maha Saraswathi Archana
 • Sri Ayyappa Swamy Archana
7
 • * NO Priest Services - Temple Closed
8
 • Sri Lakshmi Narayana Archana
 • Sri Lalitha Sahasra Naama Parayanam & Sri Maha Durga Archana
9
 • Sri Radha Krishna Archana
 • Sri Vishnu Sahasra Naama Parayanam & Sri Venkateshwara Swamy Archana
10
 • Sri Maha Ganapathi Abhisekham
 • RASOI
11
 • Sri Shiva Parvathi Archana
 • Shiva Rudrabhishekam
12
 • Sri Subrahamanya Swamy Archana
 • Sri Ram Parivaar Archana
13
 • Sri Maha Saraswathi Archana
 • Sri Ayyappa Swamy Archana
14
 • * NO Priest Services - Temple Closed
15
 • Sri Lakshmi Narayana Archana
 • Sri Lalitha Sahasra Naama Parayanam & Sri Maha Durga Archana
16
 • Sri Radha Krishna Archana
 • Sri Vishnu Sahasra Naama Parayanam & Sri Venkateshwara Swamy Archana
17
 • Sri Maha Ganapathi Abhisekham
 • RASOI
18
 • Sri Shiva Parvathi Archana
 • Shiva Rudrabhishekam
19
 • Sri Subrahamanya Swamy Archana
 • Sri Ram Parivaar Archana
20
 • Sri Maha Saraswathi Archana
 • Sri Ayyappa Swamy Archana
21
 • * NO Priest Services - Temple Closed
22
 • Sri Lakshmi Narayana Archana
 • Sri Lalitha Sahasra Naama Parayanam & Sri Maha Durga Archana
23
 • Sri Radha Krishna Archana
 • Sri Vishnu Sahasra Naama Parayanam & Sri Venkateshwara Swamy Archana
24
 • Sri Maha Ganapathi Abhisekham
 • RASOI
25
 • Sri Shiva Parvathi Archana
 • Shiva Rudrabhishekam
26
 • Sri Subrahamanya Swamy Archana
 • Sri Ram Parivaar Archana
27
 • Sri Maha Saraswathi Archana
 • Sri Ayyappa Swamy Archana
28
 • * NO Priest Services - Temple Closed
29
 • Sri Lakshmi Narayana Archana
 • Sri Lalitha Sahasra Naama Parayanam & Sri Maha Durga Archana
30
 • Sri Radha Krishna Archana
 • Sri Vishnu Sahasra Naama Parayanam & Sri Venkateshwara Swamy Archana
31
 • Sri Maha Ganapathi Abhisekham
 • RASOI